Hướng dẫn tại Phụ lục 01

09:31 - 13/12/2016

Phụ lục 01
THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ/CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
(Áp dụng cho Dự án của Nhà đầu tư trong nước/nước ngoài thực hiện đầu tư
nhằm mục tiêu kinh doanh tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc)

 1. Lưu đồ thực hiện thủ tục

 

Thời điểm áp dụng: Từ 01/12/2016

 1. Trình tự thực hiện:

TT

CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Tên thủ tục hành chính

Chấp thuận chủ trương đầu tư/Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2

Lĩnh vực TTHC

Đầu tư

3

Trình tự, cách thức thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý. Sau khi kiểm tra kiểm tra đầy đủ thành phần, nội dung hồ sơ theo quy định. Ban Quản lý ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ đồng thời là giấy hẹn trả kết quả giải quyết (nếu hồ sơ đạt yêu cầu).
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
- Ban Quản lý tổ chức đánh giá hồ sơ dự án.
- Thông báo yêu cầu sửa đổi, làm rõ hồ sơ, thông báo tình trạng đang xử lý của hồ sơ (nếu cần).
- Thông báo kết quả
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
- Nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận Văn thư

4

Thành phần, số lượng hồ sơ

4.1. Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
- Đề xuất dự án đầu tư
- Văn bản pháp lý của Nhà đầu tư
+ Bản sao CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (Nhà đầu tư tư nhân)
+ Bản sao Giấy chứng nhận thành lập/Đăng ký kinh doanh hoặc tương đương (Nhà đầu tư là tổ chức)

 1. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư

Yêu cầu bản saomột trong các tài liệu sau:

 1. Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất;
 2. Cam kết hỗ trợ đầu tư (Công ty mẹ, tổ chức tài chính);
 3. Bảo lãnh về năng lực tài chính;
 4. Thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh, tài liệu khác  (nếu có)
- Yêu cầu: Hồ sơ chuẩn bị bị bằng tiếng Việt, nếu có tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật
4.2. Số lượng hồ sơ: 04 bộ
- 01 bộ gốc
- 03 bộ sao

5

Mẫu hướng dẫn

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
(Biểu mẫu BM I -1)
- Nội dung đề xuất dự án đầu tư
(Biểu mẫu BM I -2)

6

Đối tượng, thời hạn, kết quả của thủ tục hành chính

6.1. Dự án trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng
a) Thời hạn:
- Quyết định chủ trương đầu tư: 35ngày
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: sau 05 ngày kể từ ngày được cấp QĐCTĐT
b) Kết quả: 
- Quyết định chủ trương đầu tư
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (khi Nhà đầu tư yêu cầu)
6.2.Dự án trong nước không được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng
a) Thời hạn: 15 ngày
b) Kết quả:Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (khi Nhà đầu tư yêu cầu)
6.3. Dự án đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng.
a) Thời hạn: 25 ngày
b) Kết quả: 
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
6.4.Dự án đầu tư nước ngoài không được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng.
a) Thời hạn: 15 ngày
b) Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

7

Cơ quan thực hiện

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

8

Kết quả giải quyết TTHC

Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ văn bản từ chối dự án

9

Phí, lệ phí

Không.

10

Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC.

 1. Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
 3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về biểu mẫu thủ tục đầu tư;
 4. Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 9/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Lưu ý:

​- Trước khi nộp Hồ sơ Dự án đề xuất đầu tư cho Ban Quản lý, Nhà đầu tư (trong ngước và nước ngoài) kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (https://dautunuocngoai.gov.vn)

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266