Lễ ký kết Hợp đồng Gói thầu CP1A phát triển hạ tầng chính 8 photos | 1111 view

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5

Ảnh 6

Ảnh 7

Ảnh 8