• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

No. Name / number / symbol About / resume Issued
1 74/2017/ND-CP

Preferential mechanisms and policies for Hoa Lac Hi-tech Park

20/06/2016 download
2 91/2015/QH13

Bộ Luật Dân sự

24/11/2015 download
3 899/QĐ-TTg

Phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030

27/05/2016 download
4 18/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

14/02/2015 download
5 118/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

12/11/2015 download
6 84/2015/NĐ-CP

Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư

30/09/2015 download
7 96/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp

19/10/2015 download
8 3748/QCPH

Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội

21/08/2015 download
9 96/2015/TT-BTC

Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015

22/06/2015 download
10 59/2015/NĐ-CP

Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

18/06/2015 download
11 218/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

26/12/2013 download
12 2392/QĐ-UBND

Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng

26/05/2015 download
13 497/QĐ-TTg

Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 Địa điểm: Thành phố Hà Nội

download
14 31/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

24/03/2015 download
15 15/2015/NĐ-CP

Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

14/02/2015 download
16 32/2014/TT-LĐTBXH

Thông tư hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao

01/12/2014 download
17 05/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

12/01/2015 download
18 55/2014/QH13

Luật bảo vệ môi trường 2014

23/06/2014 download
19 12/2015/NĐ-CP

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

download
20 50/2015/NĐ-CP

Nghị định số 50/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

18/05/2015 download
21 44/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

06/05/2015 download
22 01/2004/QĐ-CNCHL

Decision on Investment procedure in HHTP

02/01/2014 download
23 68/2014/QH13

Luật Doanh nghiệp

26/11/2014 download
24 68/2014/QĐ-TTg

Decision on regulating functions, tasks, rights and organizational structure of the Management Board of Hoa Lac High-Tech Park under the Ministry of Science and Technology

09/12/2014 download
25 44/2014/NĐ-CP

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất

15/05/2014 download
26 Administrative procedures on planning, land, construction

Administrative procedures on planning, land, construction

download
27 Administrative procedures for investment

Administrative procedures for investment

download