• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

No. Name / number / symbol About / resume Issued
1 Quyết định 10/QĐ-CNCHL

Thông báo về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất hàng năm tại Khu CNC Hòa Lạc năm 2019.

21/01/2019 download
2 Circular No.: 32/2018/TT-BTC

Circular guidelines for the Government’s Decree no. 74/2017/nd-cp dated June 20, 2017 on specific policies for Hoa Lac Hi-Tech Park

30/03/2018 download
3 Decision No.09/2019/QD-TTg

Decision on functions, duties, rights and organizational structure of Hoa Lac Hi-Tech Park Management Board affiliated to the Ministry of Science and Technology.

15/02/2019 download
4 Quyết định 09/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

15/02/2019 download
5 74/2017/ND-CP

Preferential mechanisms and policies for Hoa Lac Hi-tech Park

20/06/2016 download
6 91/2015/QH13

Bộ Luật Dân sự

24/11/2015 download
7 899/QĐ-TTg

Phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030

27/05/2016 download
8 18/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

14/02/2015 download
9 118/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

12/11/2015 download
10 84/2015/NĐ-CP

Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư

30/09/2015 download
11 96/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp

19/10/2015 download
12 3748/QCPH

Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội

21/08/2015 download
13 96/2015/TT-BTC

Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015

22/06/2015 download
14 59/2015/NĐ-CP

Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

18/06/2015 download
15 218/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

26/12/2013 download
16 2392/QĐ-UBND

Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng

26/05/2015 download
17 497/QĐ-TTg

Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 Địa điểm: Thành phố Hà Nội

download
18 31/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

24/03/2015 download
19 15/2015/NĐ-CP

Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

14/02/2015 download
20 32/2014/TT-LĐTBXH

Thông tư hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao

01/12/2014 download
21 05/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

12/01/2015 download
22 55/2014/QH13

Luật bảo vệ môi trường 2014

23/06/2014 download
23 12/2015/NĐ-CP

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

download
24 50/2015/NĐ-CP

Nghị định số 50/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

18/05/2015 download
25 44/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

06/05/2015 download
26 01/2004/QĐ-CNCHL

Decision on Investment procedure in HHTP

02/01/2014 download
27 68/2014/QH13

Luật Doanh nghiệp

26/11/2014 download
28 68/2014/QĐ-TTg

Decision on regulating functions, tasks, rights and organizational structure of the Management Board of Hoa Lac High-Tech Park under the Ministry of Science and Technology

09/12/2014 download
29 44/2014/NĐ-CP

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất

15/05/2014 download
30 Administrative procedures on planning, land, construction

Administrative procedures on planning, land, construction

download
1 2  Next page