• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

No. Name / number / symbol About / resume Issued
31 32/2014/TT-LĐTBXH

Thông tư hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao

01/12/2014 download
32 05/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

12/01/2015 download
33 55/2014/QH13

Luật bảo vệ môi trường 2014

23/06/2014 download
34 12/2015/NĐ-CP

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

download
35 50/2015/NĐ-CP

Nghị định số 50/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

18/05/2015 download
36 44/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

06/05/2015 download
37 01/2004/QĐ-CNCHL

Decision on Investment procedure in HHTP

02/01/2014 download
38 68/2014/QH13

Luật Doanh nghiệp

26/11/2014 download
39 68/2014/QĐ-TTg

Decision on regulating functions, tasks, rights and organizational structure of the Management Board of Hoa Lac High-Tech Park under the Ministry of Science and Technology

09/12/2014 download
40 44/2014/NĐ-CP

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất

15/05/2014 download
41 Administrative procedures on planning, land, construction

Administrative procedures on planning, land, construction

download
42 Administrative procedures for investment

Administrative procedures for investment

download
  Previous page  1 2