• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Name / number / symbol : Quyết định số 25 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá đất cụ thể và tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng năm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2022
About / resume

Published Date 02/03/2022
Type of document / documents
As written (text) The written (text) In
Unit / department Management Board of the Hoa Lac Hi-Tech Park
Scope
The approval
Agencies / units issued Management Board of the Hoa Lac Hi-Tech Park
View : 65 | download : 47 download
The detailed content