• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Name / number / symbol : Quyết định 09/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
About / resume

Published Date 15/02/2019
Type of document / documents
As written (text) Anonymous
Unit / department
Scope
The approval Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Agencies / units issued
View : 518 | download : 431 download
The detailed content