• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Name / number / symbol : 18/2015/NĐ-CP
About / resume

Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Published Date 14/02/2015
Type of document / documents Environment
As written (text) Anonymous
Unit / department
Scope
The approval Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Agencies / units issued
View : 859 | download : 701 download
The detailed content