• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Name / number / symbol : 31/2015/NĐ-CP
About / resume

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Published Date 24/03/2015
Type of document / documents Labor
As written (text) Anonymous
Unit / department
Scope
The approval Thủ tướng Chính phủ
Agencies / units issued
View : 1007 | download : 760 download
The detailed content