Trình tự, thủ tục đầu tư

Thứ hai - 08/05/2017 00:13    

Các dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc được thực hiện theo 03 giai đoạn như lưu đồ dưới đây.

LƯU ĐỒ HƯỚNG DẪN CHUNG

GIAI ĐOẠN
CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

 

GIAI ĐOẠN
TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ

 

GIAI ĐOẠN
KHAI THÁC VẬN HÀNH

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với DA đầu tư nhằm mục tiêu kinh doanh
(Hướng dẫn tại Phụ lục 01)

 

Thủ tục triển khai đầu tư xây dựng công trình
(Hướng dẫn lưu đồ A)

 

Thủ tục Lao động và thành lập văn phòng đại diện
(Hướng dẫn tại Phụ lục 10)

Thủ tục Giới thiệu địa điểm đầu tư đối với DA theo Luật đầu tư công và các dự án ngoài NSNN, … không nhằm mục tiêu Kinh doanh
(Hướng dẫn tại Phụ lục 02)

 

Thủ tục triển khai đầu tư xây dựng công trình
 (Hướng dẫn lưu đồ B) 

 

Thủ tục Thành lập doanh nghiệp (Đối với Dự án Đầu tư nước ngoài)
 (Hướng dẫn tại Phụ lục 03) 

       

Đối với các dự án không sử dụng đất, không xây dựng công trình thì thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn khai thác vận hành.